Montessorimaterialet och pedagogiken inom Montessori kompletterar varandra. Materialet finns framtaget för alla ämnesområden och nyttjas för olika praktiska, intellektuella och sinnestränande övningar.

En del montessorimaterial finns färdigt och andra delar tillverkas av läraren eller barnet självt. För att öva barnen i samarbete finns oftast bara ett exemplar av varje material.

Från det konkreta till det abstrakta 

Exempel på montessorimaterial

Genom att materialet är konkret hjälper det barnet att förstå omvärlden och blir en väg till nya kunskaper. I lärandet hjälper det barnet att går från dfet konkreta till det abstrakta.

Ett av de tydligaste exemplen på detta är det montessorimaterial som används inom matematiken.

Där finns pärlor, stavar och plattor som ger barnen en handfast och konkret uppfattning om olika tal och räkneoperationer. Med denna kunskap som plattform kan man sedan ta steget till att lösa matematiska tal och uppgifter på abstrakt vis.

Olika former av montessorimaterial

I ett klassrum finns montessorimaterial av många olika slag. Allt från sådant som används för praktiska vardagssysslor såsom putstrasor och skokräm till sinnrika material avsedda att träna språkkänsla, grammatik och skrivförmåga. Åter andra material är avsedda att träna lukt- och färgsinne samt logiskt tänkande.

Inom montessoripedagogiken tror man på att barnet ökar sin självständighet genom att själv kunna utvärdera om det gjort "rätt" eller "fel". Materialet är gjort för att tillgodose detta så att barnet självt kan kontrollera resultatet av sitt arbete. Detta syftar också till att barnet ska slippa vara beroende av andra människors värdering av sitt arbete i så stor utsträckning som möjligt.

Världen börjar med barnen.