En av Svenska Montessoriförbundets viktigaste uppgifter är att verka för en hög och jämn kvalitet när det gäller användandet av Montessoripedagogiken i Sverige.

Som en del i det kvalitetsarbetet erbjuder förbundet medlemskap för lokala montessoriföreningar, det vill säga förskolor och skolor, samt upprätthåller även en auktorisation.

Både medlemskapet och auktorisationen är helt frivilliga, det är inget som hindrar en skola från att kalla sig en Montessoriskola utan att vare sig vara medlem i förbundet eller vara auktoriserad genom dem.

En sådan skola som inte är varken medlem eller auktoriserad kan ändå vara en alldeles utmärkt skola för ditt barn. Tanken med framförallt auktorisationen är dock att underlätta ditt val av skola genom att tillhandahålla vissa kriterier som en auktoriserad skola måste uppfylla.

Vidare kan en skola/förening vara medlem utan att vara auktoriserad, det är även möjligt att vara auktoriserad utan att vara medlem eller så kan man vara båda eller inget.

Medlemskap

Symbolen för medlemskap i MontessoriföreningenFöreningar som vill vara medlemmar i Montessoriförbundet ansöker om det till en kostnad av 280 kronor per år och medlem, minimiavgiften är i skrivande stund 2500 kronor per år och förening.

Det finns även ett så kallat servicemedlemskap särskilt riktat till kommunala montessoriklasser och skolor. Medlemsavgifterna är desamma som för föreningar och ger alla förmåner förutom rösträtt på årsstämman.

Till medlemsförmånerna hör bland annat prenumeration på MontessoriTidningen, rådgivning i föreningsfrågor och rabatterad kostnad för auktorisation.

Skolor/föreningar som är medlemmar är i vår sökfunktion markerade med symbolen för medlemskap som du även finner till höger intill denna text.

Auktorisation

Symbolen för en auktoriserad förskola eller skolaAuktorisationen är avsedd som en värdesäkring, för både föräldrar och skola, att verksamheten uppfyller de normer som Svenska Montessoriförbundet ska gälla för en auktoriserad Montessoriförskola eller Montessoriskola.

Auktorisationen gäller ett läsår i taget och behöver därför förnyas och ansökas om varje år, även om förutsättningarna är de samma. 

De aktuella villkoren och kriterierna för auktorisation är som följer för läsåret 2012-2013:

 • Montessoriutbildad personal
  Förskola: Minst 1/3 av den pedagogiska personalen skall vara både Montessoriutbildad och högskoleutbildad. Ytterligare 1/3 av den pedagogiska personalen skall vara Montessoriutbildad. Montessoriutbildning skall gälla för aktuell åldersgrupp, alternativt vara NAMEX för aktuell åldersgrupp.
  Grundskola: Minst 2/3 av den pedagogiska personalen skall ha Montessoriutbildning som gäller för aktuell åldersgrupp, alternativt ha genomgått NAMEX för aktuell åldersgrupp. Lärarens pedagogiska grundutbildning förutsätts i övrigt motsvara gängse krav inom kommunala skolan.
 • Förberedd miljö
  En miljö som är förberedd för både barn och vuxna, som är tilltalande och lockar barnen till arbete. Barnet ska kunna hitta stimulerande och utvecklande material.
 • 2-3 timmars arbetspass
  Arbetspass med denna längd ger alla barn mellan 3-12 år möjlighet att arbeta efter sin egen, individuella arbetscykel, då barn kan vara uppmärksamma olika länge och vid olika tider på dagen.
 • Det fria valet tillämpas
  Barnet får möjlighet att efter sitt intresse och i samråd med läraren välja arbetsområde, arbetsplats, arbetsform och tiden för arbetet.
 • Åldersintegrerad undervisning
  Minst två åldersgrupper i varje klass eller grupp.
 • Inviduella arbetsplaner (gäller grundskolan)
  Inom ramen för kursplanerna väljer barnet tillsammans med läraren vad, när och hur de ska arbeta med olika moment. Detta tränar barnet i att ta ansvar för sin inlärning.
 • Skrifligt förda elevkort (gäller förskolan)
  Läraren ska löpande föra in uppgifter om barnets arbete, färdigheter och kunskaper. Elevenkort används sedan vid planering av barnets arbete och vid utvecklingssamtal med föräldrarna.

För läsåret 2012-2013 var kostnaden för auktorisering 475 kronor för förskolor och skolor som är medlemmar enligt ovan, samt 1475 kronor för dem inte är medlemmar.

Skolor/föreningar som är auktoriserade är i vår sökfunktion markerade med symbolen för auktorisation som du även finner till höger intill denna text. Vänlig var uppmärksam på att en skola kan ha varit auktoriserad tidigare läsår, men av olika anledningar inte vara auktoriserad för innevarande läsår. Det omvända är också möjligt. Även denna information kan du utläsa i vår sökfunktion som ett stöd i din val av skola.

Världen börjar med barnen.