Här följer en sammanställd jämförelse mellan Montessori och några andra pedagogiker. I det här fallet Waldorf, Reggio Emelia, Vittra och Freinet. Den här jämförelsen är inte menad att vara heltäckande, men erbjuda en överskådlig inblick i några skillnader och likheter. Tanken är heller inte att lyfta fram någon pedagogik som bättre eller sämre, eller rekommendera någon av dessa, utan skapa en kortfattad överblick som är så neutral som möjligt.

Vänligen notera: Vittra är ett utbildningsföretag (vars pedagogik ursprungligen sägs ha inspirerats av Montessori) som ingår i koncernen Academedia, medan de övriga är pedagogiska inriktningar.

 Montessori WaldorfReggio EmeliaFreinetVittra
Grundare Maria Montessori (1870-1952) Rudolf Steiner (1861-1925) Loris Malaguzzi (1920-1994) Célestin Freinet (1896-1966) Okänt (1993)
Antal enheter 262 förskolor och 111 grundskolor
(Källa: montessori.se)

77 förskolor, 36 grundskolor, 8 gymnasier
(Källa: waldorf.se)

Ingen tydlig uppgift då pedagogiken används i olika skolor. År 2017 deltog 15000 personer i Reggio Emilia Institutets kurser.
(Källa: almedalen.se)
7 skolor med cirka 2000 barn, organiserar även lärare på enskilda kommunala skolor 
(Källa: freinetsverige.se)
26 skolor, de flesta med förskola och grundskola 
(Källa: Wikipedia)
Kortfattad beskrivning

Utgångspunkten är att barn är nyfikna och fulla av upptäckarglädje men att barns intressen varierar med ålder och mognad.

Bygger även på att barn under olika mognadsstadier är speciellt mottagliga för olika slags kunskap. Montessoris idé om inlärning handlar om att gå från det konkreta till det abstrakta.

Det material som används i förskole- och skolverksamhet ska stimulera till såväl praktiska som intellektuella och sinnetränande övningar.

Vill utveckla hela människans tankar, känslor och vilja. Teoretiskt, konstnärligt och praktiskt arbete integreras så långt som möjligt.

Pedagogiken har sin grund i Steiners antroposofi och bygger på att inlärningen börjar med det konkreta, hantverksmässiga, för att sedan successivt gå mot det mer abstrakta, eller som man formulerat det ”Den som kan röra fingrarna smidigt, blir också rörligare i tanken.

Bygger på en stark tro på människans möjligheter, en djup respekt för barnet samt en övertygelse om att alla barn föds intelligenta, med en stark inneboende drivkraft att utforska världen.

En pedagogik som enligt förespråkarna ständigt förnyas och utvecklas, med barnens behov som utgångspunkt och i takt med det moderna samhällets snabba förändringar.

Reggio Emilia har inget pedagogiskt program som man bara kan ta över. Däremot kan man inspireras av grundtankarna för att utveckla dem i sin egen verksamhet, utifrån sina egna förutsättningar.

Kallas verklighetspedagogik eller arbetspedagogik. Vill skapa en skola där elever får uttrycka sig fritt, ges möjlighet att utveckla sin fantasi och skaparlust.

Eleven får erfarenhet genom experiment, undersökande arbetssätt och direktstudier av verkligheten. Handens och intellektets skolning ses som lika viktig. .

Baseras på tre ömsesidigt beroende delar: motiverande lärande, trygg kultur och tydlig struktur.

Arbetar med Vittraboken för planering, utvärdering och reflektion. Jobbar med strategier för lärande, gruppsamlingar, gemensamma regler som inga skor inomhus och läsåret är indelat i 6-veckorsperioder.

Källor

Trygghansa

Freinet Sverige

Vittra.se

Waldorf.se

Private School Review

Världen börjar med barnen.